Начална страница

          Целодневна детска градина „Пролет”- е открита през  1964г. Настоящата 2015/16 учебна година в детското заведение се отглеждат и възпитават 150 деца на възраст от 3 до 7  години  разпределени в пет групи-първа,втора,трета, подготвителна и смесена група.Персонала се състои от 22 души,от тях 11 са педагогически ,11 обслужващ и две медицински сестри.                                                                                     Приоритет в работата ни са осъществяване на качествена възпитателно-образователната работа с децата и родителите като партньори . Програмните задачи реализираме изхождайки от позициите на детето и перспективите на неговото по-нататъшно  развитие.  Играта заема своето подобаващо място и роля,учебно –възпитателната дейност е основна форма за организиране на педагогическия процес и като следствие от това нараства степента на свобода,разкрепостеност и активиране на творческата дейност.Гарантираме правото на избор на децата в различни дейности като използваме индивидуална и групова форма на  работа. Родителите имат право по всяко време от режимните моменти да наблюдават децата си,съвместно да работим по въпросите от възпитателен и образователен аспект. Задължителната подготовка на децата за училище  преди постъпване в първи клас  гарантира  равен шанс на всички, помага за   безпроблемна адаптация към новата социална позиция ”ученик”. Детската градина е институция, чиято дейност се основава на личностно ориентирания подход на взаимодействие, отчи тайки  факторите на средата . В нея се работи за положителното емоционално и естетическо развитие на детето, чрез съчетаване на общообразователни и възпитателни въздействия за утвър ждаване на детската индивидуалност, за развитие на талантите, умствените и  физическите му способности, чрез насочване на индивидуалната динамика и търсене на единство и хармония във физическото, умствено, духовното, нравственото и социалното развитие.През настоящата учебна година в детската градина са организирани допълнителни дейности  по-английски език;народни танци, футбол и шахмат.                                                                                  

                                                           


Изгодни оферти за дрехи